Gyakornoki program

A pályázattal gykornok(ok) foglalkoztatásával nyerhető el maximálisan 22.176.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.
Támogatható tevékenységek: Munkahelyteremtéssel egybekötött eszközbeszerzés, 100% vissza nem térítendő támogatás mellett.
GINOP-5.2.4-19

Az új gyakornoki program is az Ifjúsági Garancia rendszer részeként megvalósul meg, ezért a gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi kirendeltségein (Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként, még a munkaviszony létrejöttét megelőzően.

Amennyiben a vállalkozás a támogatási kérelem benyújtása előtt nem talál jelen felhívás célcsoportjának és feltételeinek megfelelő gyakornokot, a kirendeltségek segítséget nyújtanak a fiatalok vállalkozásokhoz történő kiközvetítésében. A vállalkozások és a fiatalok közvetítését támogatják továbbá a vállalkozás székhelyéhez vagy telephelyéhez legközelebbi, kijelölt szakképzési centrumok is. A kijelölt szakképzési centrumok közreműködése a támogató, gyakornokokat közvetítő funkció mellett a szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzéseket biztosít a szakképzés további rendszerszerű tartalmi fejlesztéseinek előkészítéséhez.

Kötelezően megvalósítandó, tevékenységek

a)       Gyakornokok foglalkoztatása

b)      Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység: A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

c)       Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás. Az a)-c) pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.

b) A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.

 c) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás támogatása vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása.

 

a)      Célcsoporttal szembeni elvárások:

 

b)      A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:

 

c)        aa) az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében a 30. életévét be nem töltött személy,

ab) a 25 évesnél fiatalabb célcsoporttag a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás (25-29 év közötti megváltozott munkaképességű fiatal esetén nem releváns)

 

ac) iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben  szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket ,
 ad) a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 ae) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik.

 

b) Gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások:

ba) Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal

bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

bb) Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági

Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését

megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.

bc) A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a

fiatal Ifjúsági Garancia programban történő regisztrációjának pontja szerint. A regisztrációt dokumentáló, a Járási Hivatal által kiállított Igazolást be kell benyújtania a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem részeként.

bd) A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje 3

hónap.

be) A gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra

szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie.

bf) A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de

legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.

bg) A projekt fizikai megvalósítása időtartamának ki kell terjednie a gyakornok

továbbfoglalkoztatásának időtartamára.

bh) Csak olyan gyakornok után nyújtható támogatás a bl) pontban leírt vis major eseteket

kivéve, akinek a munkaviszonya a támogatott foglalkoztatás és a továbbfoglalkoztatás

teljes ideje alatt (9 hónap) fennáll.

bi) Egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkoztatható.

bj) Jelen felhívás és a GINOP-5.2.4-16 jelű felhívás keretében egy gyakornok csak

egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban.

bk) A záró kifizetés igénylésekor igazolnia kell a foglalkoztatottak számának nettó

növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva

 A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik.

Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a

Támogató a támogatói okiratot visszavonhatja, elállhat.
bl) Csak vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) helyzet igazolását követően van mód a kieső gyakornok pótlására. Amennyiben a kieső gyakornok pótlása nem lehetséges, a kieső gyakornokra eső, arányosított mértékű támogatásra csak abban az esetben lesz jogosult a kedvezményezett, ha a pótlására irányuló törekvést igazolja.
bm) A támogatást igénylő vállalja, hogy a gyakornokkal történő munkaviszony létrejöttéről a felhívás 2. sz. szakmai mellékletében megadott, területileg a projektmegvalósítás helyszínéhez legközelebbi, azonos régióban működő szakképzési centrumot a támogatási kérelem benyújtásáig, illetve a bl) pontban szereplő vis maior helyzet miatt történő gyakornokcsere esetén 10 munkanapon belül elektronikus formában értesíti.

 

d)      Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások:

 ca) A vállalati gyakornoki kapcsolattartó (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja) tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább két év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen. A tagi jogviszony nem minősül munkaviszonynak, így nem fogadható el.
cb) 1-2 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 3-4 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati gyakornoki kapcsolattartó, 5-6 gyakornok esetében legfeljebb három vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható és számolható el a személyi jellegű ráfordítása.
 cc) A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása előrehaladási naplóban.
 cd) Egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó egyszerre csak egy projekt megvalósításában vehet részt, kivéve, ha ugyanazon vállalkozás jelen felhívás és a GINOP-5.2.4-16 jelű felhívás keretében több, egymástól időben elkülönülő pályázat keretében részesül támogatásban és a kapcsolattartó személy megfelel a jelen felhívásban foglalt valamennyi feltételnek.
ce) A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata, hogy a továbbfoglalkoztatási időszak lezárultával értékelést adjon a gyakornok munkájáról a munkáltatóval egyeztetve, amely egyben referenciául szolgál (teljesítményértékelési dokumentum) a továbbfoglalkoztatást követő munkavállaláshoz is.
 cf) A vállalati gyakornoki kapcsolattartó köteles a megvalósítás - beleértve a továbbfoglalkoztatási időszakot - során személyesen együttműködni a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások c. kiemelt projektet végrehajtó, a jelen felhívás keretében támogatott projekt megvalósítási helyszíne szerinti területileg illetékes szakképzési centrummal, amely a konstrukcióhoz kapcsolódó, központi támogatási tevékenységet végez. Az együttműködés keretében adatot kell szolgáltatni az illetékes szakképző centrumnak a gyakornok foglalkoztatásával, előrehaladásával kapcsolatban. Az együttműködést legalább két, személyes részvételt igénylő együttműködési alkalommal kell teljesítenie a támogatást igénylőnek.
cg) A gyakornok(ok) beilleszkedéséről előrehaladási naplót szükséges benyújtani a területileg illetékes szakképzési centrum, illetve a Támogató felé. A szakképzési centrum felé legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését követő 3. hónap végéig, valamint a támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő hónap végéig szükséges benyújtani, míg a támogató felé a záró kifizetés igénylésekor szükséges az előrehaladási naplót benyújtani. Amennyiben a gyakornok megváltozott munkaképességű, és munkába járását, munkavégzését segítő személy támogatja, az előrehaladási napló részét képezi a segítő tevékenység dokumentálása.

d) Megváltozott munkaképességű gyakornok esetén munkába járását, munkavégzését segítő személy tevékenységével kapcsolatos elvárások:
 da) Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a támogatott foglalkoztatás időszakára 1 fő segítő személy foglalkoztatható.

A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a projektmegvalósítás befejezésének időpontjáig előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzésre kerülhet sor, továbbá vállalja, hogy minden munkanapon legalább 10.00 és 14.00 között a projekt megvalósítási helyszínén legalább 1 fő nyilatkozattételre feljogosított olyan személy tartózkodik, aki a projekt szakmai előrehaladásáról tájékoztatást tud adni.

Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.

 

A támogatás mértéke, összege:

a)       Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft,

 maximum 22.176.000 Ft.

b )A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

 

Előleg igénylése:

 Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb  25%-a.

Az elszámolható költségek köre:

a)      Megvalósítás személyi jellegű költségei:

 aa) Célcsoport (gyakornok) támogatásának költsége
· A célcsoporttag (gyakornok) havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 360.000 forintot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).
· A támogatást igénylő az első pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, ebben az esetben a munkáltatónál felmerülő bérköltség 360.000 forint/hó maximális támogatás feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
 · Ha a támogatást igénylő a támogatást igénylő gyakornoka részére a maximálisan támogathatónál magasabb bért fizet a támogatással érintett időszakban, úgy a támogatási kérelemben vállalnia kell az előírt továbbfoglalkoztatás során is a magasabb bér kifizetését.

I. Célcsoport (megváltozott munkaképességű személy is) személyi jellegű ráfordításai:
 · munkáltatónál felmerülő bérköltség (munkaviszony)
 · megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható;
 · a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett járulékkedvezményre;
· a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.

ab) Szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei (Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása): Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
· A vállalati gyakornoki kapcsolattartó, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzésének segítésével foglalkozó személy esetében a munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség kapcsolattartónként, segítőnként nem haladhatja meg a havi 120.000 forintot, legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra.
 I. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:
 · munkáltatónál felmerülő bérköltség (munkaviszony);
· természetes személlyel kötött számfejtett megbízási szerződés;
 · a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;
 · Amennyiben a vállalati gyakornoki kapcsolattartó hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy személyi jellegű ráfordítása hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatásként kerül elszámolásra, a foglalkoztatásához kapcsolódó költség kizárólag a segítés ideje alatt számolható el.
 A projekt terhére elszámolt személyi jellegű ráfordítások (gyakornok + szakmai megvalósításban résztvevő személy esetén) kifizetésére kizárólag átutalással kerülhet sor.

b) A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek:


A támogatást igénylő által a projekt megvalósításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre egyszerűsített elszámolás alapján van lehetőség az 5.5. a) pont szerinti személyi jellegű költségek 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint:
 - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 - A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához:
 a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;
b) Eszközbeszerzés költségei;
 c) Immateriális javak beszerzésének költsége;
 d) Építéshez kapcsolódó költségek: infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához;

További információért kérjük lépjen kapcsolatba cégünkkel, vagy töltse ki a lenti űrlapot.

Telefon: 06-24 539-090

E-mail: bertimex@gmail.com  vagy teamar@vnet.hu

Egy másik foglalkotatás bővítési pályázatról a követkeő linken kap bővebb információt:

https://www.konyvelesszigetszentmiklos.hu/foglalkoztatas-bovites/

Gyakornoki pályázat

Név *:
Email cím *:
Telefonszám:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!