Munkahely teremtés

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

 

Feltételek:

A pályázó beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott

munkavállaló számára létesít új munkahelyet,

 

A pályázó vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az

eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben.

 

A pályázó legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül.

 

A pályázó/kedvezményezett vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a

tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.

A tervezett létszámbővítés megvalósítását követően, a pályázat benyújtása előtti 12

hónapban – csekély összegű támogatás esetén a beruházással érintett telephely szerinti,

regionális beruházási támogatás esetén a régióban található valamennyi telephelyén –

meglévő munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan és a

létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves

folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (az éves átlagos statisztikai állományi

létszámot megtartva).

 

Biztosíték:

Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:

 120 %-át jelentő, hitelintézet vagy – megfelelő referenciával rendelkező – pénzügyi vállalkozás által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy

 150 %-át kitevő forgalmi értéken megállapított jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet. Összesen legfeljebb három ingatlan ajánlható fel zálogtárgyként.

 A pályázat az alábbi két időszakban kerül meghirdetésre:

1. pályázati ciklus: 2019. március 18-ától 2019. április 22-ig,

2. pályázati ciklus: 2019. augusztus 1-jétől 2019. szeptember 5-ig.

 

A támogatás mértéke

Új munkahelyenként 1,7 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő, kiközvetített, az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft, vagy

b) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft, vagy

c) amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,

d) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló  Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft,

(a d) pont szerinti kiegészítő támogatás halmozható az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatások vagylagosan igényelhetők).

Maximális támogatási összeg: 240 millió Ft.

Maximális támogatási intenzitás: 75 %

A támogatás keretében elszámolható költségek

Új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, továbbá ingatlan vásárlása, tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjak, lízing költségek, új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el.

Az immateriális javak esetében csak a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-howszámolható el. A „Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2., 3-ból a

licenc és 4-ből a találmány, a szabadalom és a know-how

A Tárgyi eszközökből az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el.

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

 azokat kizárólag a – pályázatban megjelölt és a hatósági szerződésben rögzített beruházási projekt megvalósítási helyszínén – támogatásban részesült létesítményben használják fel,

 az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

Kizárólag nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (pl. üzlethelyiség, üzem, műhely, stb.) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható. A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a helyrajzi száma alatt nem található épület vagy épületrész vagy épületnek minősülő építmény. A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a tulajdoni lap szerinti művelési ága az alábbiak között szerepel: szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő/gyep, nádas, erdő, fásított terület vagy halastó.

A bérlésnek vagy lízingnek (akár tárgyi eszközre, akár ingatlanra vonatkozó) a feltétele az, hogy a pályázó a fenntartási kötelezettség teljes idejére használati megállapodással rendelkezzen.

A pályázatot az alábbi ciklusok egyikében lehet benyújtani:

1. 2019. március 18-tól 2019. április 22-ig, vagy

2. 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig.

 

További információ: 06-24 539-090