Tanyafejlesztési pályázat

2021.02.18.

Tanyafejlesztési pályázat

Tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében
a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatása
TP-1-2021

A támogatott tevékenységek

a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a gazdaságok indításának és fejlesztésének támogatása

0 Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság, valamint 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt:

1/a) tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig – villamosenergiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és - elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –, (a villamoseneria, ivóvíz éa a szennyvíz kezelésre másik pályázaton lehet támogatást igényelni)

1/b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,

1/c) gazdálkodást segítő gépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,

1/d) karám, kerítés létesítésére, felújítására,

1/e) növényi és/vagy állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,

1/f) állatállomány kialakítására, bővítésére,

1/g) a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termékek (népi iparművészeti termék, népi kézműves termék, kézműves háziipari termék, kézműves  élelmiszer) első eladásához szükséges, a gazdaságon belül történő előkészítő tevékenységet biztosító, feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére – villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez- és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –,

1/h) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítésére;

A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!

A pályázati felhívásban:

a) A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

b) A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és/vagy állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (bővebben lásd: Útmutató a tanyafogalom értelmezéséhez).

c) A pályázat keretén belül gazdaságnak minősül a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

A Célterület keretében pályázat benyújtására az a magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli, illetve aki a jelen pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén

a)       lakóhelye szerint a pályázati felhívás közzétételét megelőző időponttól, azaz 2021. február 3. napját megelőzően életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él,

b)      a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója (azaz házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadottja, mostoha- vagy nevelt gyereke, örökbefogadó, mostoha- vagy nevelőszülője, illetve testvére) vagy őstermelők családi gazdasága tagjának, illetve családi mezőgazdasági társaság tagjának tulajdonában van (a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell. A megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, amely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel),

c)       aki igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, mezőgazdasági tevékenységből származó legfeljebb 5 999 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke

 

a) A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított csekély összegű támogatásokat – pályázónként legfeljebb 3.000.000 Ft. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.

b) A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötték be) az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 90%-a, de mindösszesen legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg.

c) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazoló dokumentumok mindegyikének a pályázó nevére kell szólnia. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, hitelszerződés, vagy értékpapír. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás.

d) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázat műszaki/szakmai tartalmát az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni.

A pályázat kombinálható a "Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései" pályázattal.

További informáciért kérjük vegye fel a kapcsolatot cégünkkel a lenti űrlap kitöltésével vagy bármelyik elérhetőségünkön.

Telefon: 06-24 539-090

E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

Tanyafejlesztés

Név *:
E-mail cím:
Telefonszám:
Település *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

  

vissza