KKV Hitelprogram

KKV Plusz Technológiai Hitelprogram

GINOP Plusz_1.4.3-24

Kölcsön típusa:
Éven túli lejáratú kamatmentes beruházási kölcsön.

Kölcsön összege:
Minimum 10 millió Forint – maximum 100 millió Forint.
Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.

Hitelprogramban kezdő vállalkozások által igényelhető kölcsön maximum 50 millió Forint lehet. Jelen Felhívás szerint kezdő vállalkozásnak minősülnek a három teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások.

A GINOP Plusz 1. prioritás keretében már támogatásban részesült vállalkozás jelen Hitelprogram keretében nem részesülhet támogatásban kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, melyet a Kölcsönkérelem benyújtásakor hitelt érdemlően igazolt.

Jelen Hitelprogram keretében elektromos járműre vonatkozóan nem részesülhet támogatásban azon kölcsönigénylő, amely az „RRF-10.10.-1-24 Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak” című Felhívás keretében támogatást igényelt, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, melyet a Kölcsönkérelem benyújtásakor hitelt érdemlően igazolt.

Saját forrás

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%- a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

Kamat: 0% / év
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra
Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra
Szerződésmódosítási díj: Nem kerül felszámításra
Késedelmi kamat: Ptk szerint
A kölcsönkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).  A követelésbehajtás költségei felszámíthatók. A Finanszírozási Összeg a Végső kedvezményezett által bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

Futamidő

A beszerzendő új tárgyi eszköz amortizációjától függően, jellemzően a nullára történő írás időtartamával megegyező.

A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező – a beruházás részét képező - eszközhöz tartozó futamidő hónapban megadott adata alkalmazásával szükséges meghatározni. A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

Rendelkezésre tartási idő

A kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 3 hónap, legfeljebb 18 hónap, mely megújuló energiával kapcsolatos beruházást tartalmazó projekt esetén indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

Türelmi idő
A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.

Projekt megvalósítási határideje: 18 hónap, 6 hónappal meghosszabbítható.

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek legalább 5 főt foglalkoztatnak, és amelyek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek.
A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek KKV-nak minősülnek.

Projekt megvalósítási helye

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Budapesten kívül, bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a budapesti székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga Budapesten kívül, de Magyarországon valósul meg.

- A megvalósítási helynek a kölcsönkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lenni a cégkivonatba, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá a kölcsön futamideje alatt is igazolni kell, hogy a megvalósítási helyszínen valóban gazdasági tevékenység folyik.

- Szoftver vagy hardver illetve mobileszközök beszerzése esetén a megvalósítási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek, valamint a megvalósítási helyszín alkalmas az eszközök tárolására is.

Elszámolható költségek köre
Új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben,
- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka, mely az árajánlatban, adásvételi szerződésben szerepel) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is,
- technológia fejlesztéshez kapcsolódó, új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű IKT eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) beszerzési költségei, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 30%-os mértékben,
- elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben, az alábbi feltételek mellett: Kizárólag az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M1, N1, N2 járműkategóriába tartozó jármű szerezhető be a projekt keretében. Egy projekt keretében legfeljebb 1 db jármű szerezhető be. A meghatározott értéknél magasabb nettó bekerülési értékű jármű nem számolható el. Tehát nem szerezhető be és nem számolható el olyan jármű, aminek a nettó ára magasabb az adott kategóriában alább meghatározott összegnél.

-Immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható), legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a, a Felhívás 2. számú melléklete szerinti TESZOR lista alapján.

A következő költségek az alábbiak tekintetében, ideértve a kivitelezési költségeket, legfeljebb az összes elszámolható költség 30%-a erejéig:
- a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint
- az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja. A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához szükséges új eszközök fentiek szerinti költsége, valamint az új elektromos gépjármű beszerzésének költségei együttesen nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 50%-át.

- Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. fordítás, tolmácsolás, lektorálás), maximum költség ld. a következő pontot
- Képzéshez kapcsolódó költségek: képzési és tanácsadási szolgáltatások együttesen legfeljebb az összes elszámolható költség 5%-a,
-. minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek) legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a.

Tárgyi eszköz beszerzése esetén a Hitelprogram keretében kizárólag a Felhívás 1. számú mellékletben található Vámtarifa szám (VTSZ) listán szereplő VTSZ számok alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzésének költsége támogatható.

Biztosítékok köre

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el.
Az elvárt fedezettség mértéke:
A hitelprogram keretében az elvárt fedezettség mértéke 50%.
a) új gép/berendezés/gépjármű vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/gépjármű fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/gépjármű fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.
b) megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén, a kivitelezéssel érintett ingatlant kötelező bevonni fedezetként. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%. Az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 50%-a, több hitelcél esetén a fedezettségi szintet az egyes hitelcélokat érintő tőkekitettséggel súlyozottan kell aggregáltan megállapítani.
Az alábbi kiegészítő biztosítéki formák fogadhatók el:
- ingatlan jelzálog
- ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön)
 - fizetési számla követelésen alapított óvadék
 - jogi személy készfizető kezessége
- hitelintézet által vállalt garancia.

Nem támogatható tevékenységek:

Általánosságban: mezőgazdásai tevékenységek, bányászat, acélipar, építőipar.
Egyéb kizáró ok: felszámolás, végelszámolás, csődeljárás, köztartozás.

További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot cégünkkel az alábbi űrlap kitöltésével vagy a lenti elérhetőségek egyikén:

Telefon: 06-30 568-7094
E-mail: bertimex@gmail.com

KKV Technológiai Hitelprogram

Név *:
Cég neve *:
Település *:
E-mail cím *:
Telefonszám:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!