Képzési pályázat

Munkahelyi képzések pályázat

GINOP Plusz-3.2.1-21

 

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

Támogatás formája: A vállalkozások részére megítélt támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás, azaz visszatérítendő támogatásnak minősül azzal, hogy a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – a képzések befejezését követő naptól számított 12 hónapot követően mért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. A feltételesen vissza nem térítendő támogatás a továbbfoglalkoztatásra, illetve béremelésre meghatározott alábbi vállalások nem teljesítése esetén a nem teljesítés mértékének arányában visszakövetelésre kerül

A támogatást csak kettős könnyvitelt vezető vállalkozások igényelhetik
A támogatás összege képzési költségből, bértámogatásból, projekt-előkészítés, projektmendzsment és szakmai megvalósítói költségéből áll. A bértámogatás, projekt-előkészítés, projektmenedzsment és a szakmai megvalósítói költség igénylése opcionális.
A támogatás maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér 150%-át.
Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak. Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

- önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést (továbbiakban: külső képzés),
- együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.
Egy kérelmen belül több képzés is szerepelhet (tehát pl. egy önálló kérelemben több képzés és képzés típus is szerepelhet – belső képzés és külső, piaci szolgáltatótól vásárolt külső képzés egyaránt). Egy meghirdetés alkalmával azonban egy cég csak egy kérelmet nyújthat be, vagy önálló, vagy együttes kérelem formájában. Egy munkavállaló egy kérelmen belül több támogatott képzésben is részt vehet, de egy adott időpontban maximum két képzésben vehet részt (pl. egyszerre csak egy angol nyelvi és egy java fejlesztő képzésben vehet részt, új képzésbe csak akkor kapcsolódhat be, ha ezek közül valamelyiket befejezte), egy napon pedig csak egy képzésben részesülhet.

Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.

Képzőkre vonatkozó feltételek

a) A képzőintézmény rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel (ebbe beleértendő a lezárt költségvetési év is);
b) A képzőintézmény az adózás előtti eredménye a legutolsó vagy az utolsó előtti lezárt teljes üzleti évek egyikében elérte az 1 millió Ft-ot (költségvetési szerv és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvényhatálya alá tartozó képzőintézmény esetén nem kell alkalmazni);
c) A képzőintézmény rendelkezik (1) a választott képzéstípusnak megfelelő, (2) OSAP adatlappalvagy FIR adatszolgáltatással vagy a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (FAR) -részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén, amennyiben azt a Szktv. 9. § (1) szerinti szakképző intézmény szervezi meg, úgy a Szktv. 111.§-a szerinti Szakképzés információsrendszerébe (SZIR) - történő adatszolgáltatással igazolt, (3) az adott képzés típusában legalább 100 résztvevő befejezett képzését igazoló referenciával; Ennek igazolása a referencia képzést egyértelműen azonosító FAR, SZIR képernyőfotóval, vagy amennyiben ilyen az adott képzés kapcsán nem állhat rendelkezésre, OSAP adatlappal történhet, a kérelem kötelező mellékleteként benyújtandó.

Képzésekre vonatkozó feltételek

a) A jelen pályázat keretében legalább 16 órás képzések támogathatók.
b) Egy együttes kérelemben az integrátor vállalat mellett maximum 10 db beszállító vállalat vehet részt.
c) Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető. Egy képzésnek számítanak az azonos tartalommal, több csoportban indított Fktv. szerinti képzések.
d) A támogatandó képzések egy főre jutó súlyozott óradíja a képzéstípusnak megfelelően jelen Hirdetmény 7.2 pontjában meghatározott maximális egy főre jutó óradíj összegét nem haladhatja meg. (további információért kérjük vegye fel a kapcsolatot cégünkkel)
e) A meghatározott képzések megvalósíthatóak:
i. vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy
ii. az Fktv. 2.§ (1) bekezdés szerinti belső képzés keretében.
 f) Belső képzés esetében is meg kell felelni az Fktv. 11.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek, miszerint a felnőttképző (belső képzés esetében a továbbadott támogatást génylő vállalkozás) a felnőttképzési tevékenység végzésére - a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével - más jogalannyal nem állapodhat meg.
g) A képzési költség elszámolhatósága két paraméter alapján kerül meghatározásra:
1) egy főre eső képzéstípus szerint megítélt óradíj és
2) egy főre jutó elszámolható maximális képzési költség.

Támogatható képzés típusok

Az alábbi képzés típusok megvalósítása támogatható:

1. Szakmai ismeretre irányuló képzés

Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
Példák:
i. létesítmény energetikus (szakképesítés)
ii. raktárvezető (szakképesítés)
iii. gyártósori eszközök szerelése (munkafolyamat)

2. Soft skill képzés

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza. Példák:
i. projekt alapú csapatmunka
ii. hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció
iii. vezetői készségek fejlesztése
iv. alapkompetenciák fejlesztése
v. postcovid hatásokat feldolgozó tréning

3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
Példák:
i. irodai szoftverek használata
ii. CNC programozási ismeretek
iii. Java programozó

4. Nyelvi képzés Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.
Példa:
i. alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés

Nem támogathatóak a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfelelés biztosításához szükséges képzések, valamint a regionális beruházási támogatásban részesülő induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás munkavállalóinak képzése, amennyiben a képzés az induló beruházás beindításához és működtetéséhez feltétlenül szükséges.

Elszámolható képzési óradíjak

Elszámolható költség alatt a támogatás alapjául legfeljebb figyelembe vehető költségeket kell érteni. A támogatás a vállalat méretétől függően az elszámolható költség egy bizonyos hányadát fedezi. A belső és külső képzésekre eltérő maximális súlyozott óradíjak vonatkoznak. A belső képzések óradíja nem haladhatja meg az azonos képzési típusba tartozó „külső” képzések maximális óradíjának 75%-át. A kategóriánkénti maximális összegek meghatározásáért kérjük vegye fel a kapcsolatot cégünkkel.

Elszámolható képzési költség tételek

A) Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetében:
i. Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj);
ii. Oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége
iii. Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége
iv. Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja (beleértve a kapcsolódó rezsi költségeket), posta és adminisztrációs költségek
v. Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek (beleértve vizsgadíj, vizsgáztatási díj, bizonyítvány, tankönyv, jegyzet, segédanyag költsége, előzetes tudásmérés és az elégedettségmérés költsége, amortizáció költsége, munkaruha/védőruha, alkalmassági vizsgálat és egyéb a képzéssel összefüggésben előírt, a képzés elvégzéséhez szükséges speciális vizsgálat és kapcsolódó védőoltás költsége). A vizsgadíjat a képzési költségen (óradíj, max. elszámolható költség/fő) felül szükséges értelmezni és számla alapján elszámolni.

B) Belső képzés esetében:

i. Oktató költsége

(Amennyiben az oktató nem a támogatást igénylő vállalkozás munkavállalója, 3 db árajánlat alapján szükséges alátámasztani a költséget)

Amennyiben saját munkavállaló az oktató, akkor a kieső munkabére számolható el.

ii. Oktatási helyszín (terem- és eszközbérlet) költsége:
a) Amennyiben a továbbadott támogatást igénylő vállalat saját székhelyén,telephelyén, fióktelepén történik a képzés megvalósítása, akkor nem számolható el költség az oktatási helyszín (terem) vonatkozásában. (Ha egy vállalat rendelkezik önköltségszámítási szabályzattal (módszertannal), akkor annak megfelelően a képzéshez kapcsolódó rezsiköltségek és felhasznált (ill. amortizálódott) eszköz- és anyagköltségek elszámolhatósága biztosítandó. Terembérlet költsége nem.)
b) Amennyiben a képzés nem a támogatási igénylő vállalat saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén és/vagy nem saját eszközén történik, akkor 3 ajánlattal szükséges alátámasztani a piaci árat.

C) További elszámolhatósági szabályok:

i. A vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések esetében a képző kiválasztásának alátámasztását és a képzőre vonatkozó feltételek teljesülésének igazolását a megjelent felhívás 9. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények szerint.

ii. Belső képzés esetében a támogatott vállalkozásnak önköltségszámítási módszertant szükséges benyújtania a költségek alátámasztására.

ii. Belső képzés esetében a képzési költség elszámolhatóságának feltétele, hogy a képzési óraszámot alátámasztó képzési programtervet a támogatott vállalkozás az elszámolás részeként benyújtja. A képzési költség tételek indokolt esetben (pl. vizsgadíj) önálló tételként is elszámolhatóak.

További támogatási kategóriák:

Bértámogatás: A bértámogatás a képzés miatt kieső munkaórákra szól az egyén bérköltségének (bruttó bér) figyelembevételével

Projekt előkészítési költség: Képzési terv kialakítása, munkavállalói képzési igények felmérése

Projektmenedzsment költségei

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei - szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás.

További információ érdekében kérjük töltse ki a lenti űrlapot vagy lépjen kapcsolatba cégünkkel elérhetőségünk valamelyikén.
Telefon: 06-24 539-090
E-mail: bertimex@gmail.com vagy teamar@vnet.hu

Képzési pályázat

Név *:
Cég neve *:
E-mail cím *:
Telefonszám:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!